DIQUA®

DEFOLIANTAS

Gamintojas:
Pakuotė: 5 l, 10 l

 

 

DIQUA® - desikantas, naudojamas  bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams desikuoti.

 

Veiklioji medžiaga: dikvatas kaip dibromido druska 200 g/l (16.7 %) g/l.

Preparato forma: tirpus koncentratas

Skirtas profesionaliam naudojimui.

DIQUA® gali   būti   purškiamas   prieš   derliaus   nuėmimą   bulvėse,   rapsuose,   kad pagreitinti  derliaus nuėmimą  t.y.  pašalinti žalias piktžoles ir desikuoti žemės ūkio augalus. Purškimas DIQUA® nepagreitina nokimo, augalai jau turi būti subrendę purškimo metu.  Jei DIQUA® naudojamas augaluose, kurie nėra pilnai sunokę, sėklos bus prasto daigumo  (jei naudojama sėklai) ir smulkios. DIQUA® veikia   greitai   žalias   augalų   dalis,   lietus   15   minučių   po   purškimo   neturi  neigiamo poveikio efektyvumui.  Preparatas desikuoja augalus ir piktžoles per keletą dienų.   DIQUAÒ neveikia   per   dirvą  ir neturi  neigiamo poveikio  po   to   auginamiems augalams.

 

Registracijos numeris: 0376D/09.

Galiojimo laikas: 2 metai.


Gamintojas:

Registracijos savininkas:

Sharda Europe b.v.b.a.

Heedstraat, 58-1730 Asse,

Belgija.


Augalai

Didžiausia naudojimo norma l/ha

Didžausias purškimų laikas

Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)

Bulvės

2,0

1

 

7-10

 

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis 200 – 300 l/ha. Jei bulvienojai tankūs  naudojamas didesnis vandens kiekis.

 

Augalai

Didžiausia naudojimo norma l/ha

Didžausias purškimų laikas

Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)

Žieminiai ir vasariniai rapsai

2,0

1

7-14

 

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis 250-300 l/ha. Naudoti didesnį vandens kiekį, jei augalai tankūs, ypač jei augalai aukšti, tankūs  ar sugulę. Pridėti 100 ml alkoholetoksilatinį priedą 100 l tirpalo.

BULVIENOJŲ DESIKAVIMAS

DIQUA® purškiamas kai bulvių gumbai jau susiformavę ir yra reikalingo dydžio. Jeigu  bulvių gumbai bus sandėliuojami, tuomet turi praeiti 7-10 dienų nuo   purškimo iki  derliaus nuėmimo, kad susidarytų odelė. Purkšti, geriausia dienos metu, kai žemas oro drėgnumas t.y. ryte iki vidurdienio.

 

Purškimas sausu periodu

Dirvos drėgmė  purškimo metu yra kritinis faktorius tinkamam DIQUA® naudojimui. Jei dirva per sausa purškimo metu DIQUA® gali pažeisti gumbus. Jei purškimo metu  arba tuoj po purškimo silpnai palyja, didelė rasa arba rūkas augalų pažeidimo rizika didėja. Nepurkšti jei dirva yra sausa.

 

Smėlėtose, lengvose  dirvose

Prieš purškiant būtina patikrinti dirvos drėgnumą apie gumbus, kad būti tikram jog dirva  pakankamai  drėgna  apie  gumbus ir žemiau   jų.  Kiekvienas  laukas turi būti patikrintas keliose vietose, ypač jei dirvos tipas lauke skiriasi.


RAPSŲ DESIKAVIMAS

Desikuojant  rapsus  labai  svarbus  purškimo  laikas. Purškiant anksti, kol nesubrendusios sėklos, gali sumažėti sėklų  daigumas. Jei purškiama per vėlai derlius gali būti prarastas dėl sėklų išbyrėjimo.

 

Teisingas purškimo laikas, kai:

Apatiniame augalo trečdalyje: visos sėklos tamsiai rudos arba juodos.

Viduriniame augalo trečdalyje: 90% sėklų   yra raudonai rudos- tamsiai rudos ir keletas juodų , 10% sėklų yra žalios, kietos ir lanksčios;

Viršutiniame   augalo   trečdalyje: daugiau nei pusė  sėklų  yra žalios, kietos  ir lanksčios keletas sėklų nuo rudų iki juodų.

 

Jei augalai yra išgulę, sėklos viršutinėje pusėje subręs anksčiau nei apatinėje. Šiuo atveju purškiama, kai visos sėklos viršutinėje pusėje  yra nuo raudonai rudų iki tamsiai rudų. Nelaukite kol subręs sėklos apatinėje dalyje.

 

Derlių galima pradėti imti, kai sėklos yra subrendusios, juodos ir sėklų drėgnumas yra 12-15%. Drėgnumas turi būti matuojamas su drėgmės matuokliu nuo penktos dienos po purškimo.

 

SPECIFINAI APRIBOJIMAI

Desikanto   DIQUA® purškimui   nenaudoti   įrangos,  purškiančios   ultrasmulkialašiu   būdu, t.y.   tokios kuri   dulksnos   ar   miglos pavidalu skleidžia ypatingai mažo dydžio   lašelius ar  daleles   (pvz.,  rotacinių purkštukų)!

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš atidarant gerai suplakti pakuotę. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų vandenį. Pripildyti 9/10  vandens į purkštuvo talpą ir įjungti maišyklę.  Supilti reikiamą DIQUA® kiekį ir likusį vandenį. Maišyklė turi būti įjungta tirpalo ruošimo  ir purškimo metu. Nepalikti    purkštuve  tirpalo.  Visada  patikrinti  purkštuvą ar jis tinkamai  paruoštas darbui.   Po   darbo   kruopščiai   išplauti   purkštuvą.   Tuščias   pakuotes   sunaikinti   pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Po darbo kruopščiai išplauti visus įrengimus.

 

PURŠKIMAS

Purškimui naudoti tik įprastus traktorinius purkštuvus. Prieš purškimą patikrinti ar purkštuvai tinkamai sureguliuoti, kad gerai išpurkštų rekomenduojamą tirpalo kiekį. Purškiant slėgis turi būti   2-3 barai.  Nenaudoti rūką sudarančių purkštukų.  Vengti purškiamo tirpalo užnešimo ant šalia augančių augalų. Nepurkšti vėjuotu oru.

 

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu ar liečiant produktu užterštus paviršius: dėvėti 3 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų   chemikalų   (atitinkančią standartą  EN 14605) ir mūvėti  cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio  trukmė >480 minutės, atitinkančias standartą EN 374: pvz., 4H ar kt.) ir kvėpavimo organų apsaugos priemones su sudėtiniais filtrais A2-P3 (atitinkančiais standartą EN 14387). Neįkvėpti garų.

 

Purškiant traktoriniais purkštuvais dėvėti  apsauginę aprangą (atitinkančią standartą EN 14605).   Operatorius   purškimo   metu   turi   dirbti   uždaroje   kabinoje.   Neįkvėpti purškiamo tirpalo aerozolių.

Nuplauti koncentruotą produktą nuo odos arba akių nedelsiant. Nedelsiant nusivilkti  suterštus drabužius. Po naudojimo visus apsauginius drabužius ir ypač pirštinių vidų kruopščiai išskalbti. Prieš valgant, geriant ir po darbo plauti rankas ir odą, ant kurios pateko purškiamo  tirpalo.

 

Darbuotojams dirbantiems šiuo produktu apdorotų kultūrų plotuose, rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Buvimas šalia apdorojamo lauko kelia riziką pašalinių žmonių sveikatai!

 

A PLINKOS APSAUGA

Vengti purškiamo tirpalo patekimo ant šalia augančių augalų. Kenksmingas gyvuliams. Laikyti gyvulius atokiau nuo purkštų plotų mažiausiai 24 valandas po purškimo. Nenaudoti šiaudų (arba bulvienojų) iš purkštų pasėlių gyvulių pašarui (arba kraikui) mažiausiai 4 dienas po purškimo.  Neteršti vandens telkinių produktu ar jo pakuote. Nevalyti purkštuvų netoli vandens telkinių. Vengti taršos per drenažą, kanalizaciją, iš sodybų, kiemų ir kelių.

 

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti originalioje, hermetiškoje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje,  vėsioje,   gerai   vėdinamoje,   apsaugotoje   nuo   tiesioginių   saulės   spindulių   patalpoje atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro ne didesnėje kaip + 30 ir ne mažesnėje kaip 0 oC  temperatūroje.


TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Tuščią pakuotę išplauti tris kartus, paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Nenaudoti  tuščios pakuotės kitais tikslais. Tuščią pakuotę sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.