Fungicidas Corbel

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: Vokietija

Sisteminis fungicidas, naudojamas nuo miltligės ir kitų javų ligų.

Veikliosios medžiagos: fenpropimorfas 750 g/l.

FUNGICIDAS CORBEL

Sisteminis fungicidas, naudojamas nuo miltligės ir kitų javų ligų

 
Veikliosios medžiagos:
fenpropimorfas 750 g/l.
Produkto forma: koncentruota emulsija.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

VEIKIMO BŪDAS
CORBEL® labai efektyvus nuo miltligės, jis labai greitai sustabdo jau įvykusią infekciją. Taip pat jis gerai veikia nuo geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, vainikuotųjų rūdžių, rinchosporiozės. CORBEL® veiklioji medžiaga miltligę veikia skirtingai, nei kiti fungicidai. CORBEL® naikina grybines ligas įvairiais būdais. Tikimybė, kad liga įgaus atsparumą šiam produktui yra labai maža, ypač jei CORBEL® yra tik sudedamoji dalis visoje javų apsaugos programoje nuo grybinių ligų. Kita pastebima CORBEL® savybė - jis atsparus lietui ir efektyvus net vėsiu oru (+5 oC). Poveikis trunka 3 - 4 savaites, priklausomai nuo drėgmės, temperatūros ir augimo sąlygų.
 

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI KVIEČIAI

Ligos Norma l/ha Naudojimo laikas
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-1,5
1,0
Miltligės  pasireiškimo pradžioje.  Rūdžių pasireiškimo pradžioje. Ligai jautrias veisles purkšti profilaktiškai.
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)

 

Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 2.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 30 dienų.


ŽIEMINIAI IR VASARINIAI MIEŽIAI

Ligos Norma l/ha Naudojimo laikas
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,75-1,5
1,01,0
Miltligės  pasireiškimo  pradžioje.  Rūdžių  pasireiškimo pradžioje. Ligai jautrias veisles purkšti profilaktiškai. Jei liga pasireiškia labai stipriai, reikia purkšti dar kartą. Nuo rinchosporiozės purkšti profilaktiškai. Žieminiuose miežiuose gali prireikti antro purškimo.
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)


Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 2.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 20 dienų.


RUGIAI

Ligos Norma l/ha Naudojimo laikas
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-1,0
1,0


1,0
Miltligės  pasireiškimo  pradžioje.  Rūdžių  pasireiškimo pradžioje. Jei liga pasireiškia labai stipriai, reikalingas papildomas purškimas. Nuo rinchosporiozės purkšti profilaktiškai.
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Juodosios rūdys (Drechslera teres)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium graminicola)


Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 2.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 20 dienų.

VANDENS KIEKIS
Rekomenduojamas vandens kikeis 200-300 l/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį CORBEL®ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

MAIŠYMAS
Corbel  gali  būti  maišomas  su  daugeliu  javuose  plačiausiai  naudojamų  herbicidų,  fungicidų  arinsekticidų:  Cycocel ® 750,  Duplosan ® Super,  Tango® Super,  Basf  2,4  D® ,  Basf® MCPA,Terpal® , Fastac® , Fury® 100 EW.Purkšdami kviečius ir rugius, nemaišykite Corbel su karbamidu ar azotinėmis trąšomis, turinčiomisamoniako. Purškiant  miežius,  CORBEL® gali  būti  maišomas  su  azotinėmis  trąšomis,  turinčiomis  amoniako. Didžiausia norma - 15 kg/ha azoto veiklios medžiagos. Nepurkškite labai karštą ir saulėtą dieną.

PURŠKIMAS
Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu nemažinti vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. Laikotarpis be lietaus 1-2 valandos.

SAUGOS PRIEMONĖS
Galinčios gimdyti moterys turėtų vengti bet kokio kontakto su produktu. Saugokitės, kad nepatektų ant  odos,  į akis  ir  ant  drabužių.  Nekvėpuokite  išpurkšto  tirpalo  dulksna.  Dirbdami  nevalgykite, negerkite,   nerūkykite.   Dėvėkite   cheminėms   medžiagoms   atsparius   apsauginius   drabužius, cheminėms medžiagoms  atsparias pirštines,  guminius  batus,  nepralaidžius,  hermetiškai priglundančius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės kilmės kenksmingų garų ir dujų. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

SANDĖLIAVIMAS
Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų,vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo taroje. Laikant originalioje taroje išliekaefektyvus 2 metus ir ilgiau.

TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS.
Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite pakuotę vandeniu, supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

PASTABA
Gamintojo produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Gamintojas garantuoja už jos sudėtines dalis. Nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Preparatų tiekėjai neatsako už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių nebuvo galima numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Gamintojas taip pat neatsako už žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas

RIZIKOS /SAUGOS FRAZĖS

KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS


DĖMESIO!
Dirgina odą.
Gali pakenkti negimusiam vaikui.Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

PIRMOJI PAGALBA
Bendras patarimas: nusivilkite užterštus drabužius. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Parodykitegydytojui pakuotę, etiketę ir/ar saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: nukentėjusįjį išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite su muilu ir vandeniu. Jei atsiranda perštėjimas,kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu,vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, nesukelkite vėmimo,kreipkitės į gydytoją.
Informacija gydytojui: gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas),specifinis priešnuodis nežinomas.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:+370 5 2362052.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112.
Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

Registracijos numeris: 0092F/01.
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C.

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58.

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382