Herbicidas Butisan

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: Vokietija

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų, gūžinių ir žiedinių kopūstų laukuose.

Veiklioji medžiaga: metazachloras 400 g/l.

HERBICIDAS BUTISAN 400

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų, gūžinių ir žiedinių kopūstų laukuose.


Veiklioji medžiaga: metazachloras 400 g/l.

Produkto forma: koncentruota suspensija.

Skirtas profesionaliam naudojimui.


Veikimo būdas

BUTISAN® veikia per šaknis (dirvą) ir per lapus. Kaip ir visi per dirvą veikiantys herbicidai, BUTISAN® yra veiksmingiausias esant drėgnai dirvai. Piktžolės naikinamos ankstyvajame vystymosi tarpsnyje – kai išskleidžia ne daugiau kaip 3–4 lapelius.

Geriausios sąlygos herbicidui veikti taip pat ir rapsams tolygiai sudygti ir augti – gerai paruošta, lygi, be grumstų dirva. Jei yra stambių grumstų, prieš purškimą geriau tokį lauką privoluoti. Purškiant BUTISAN® prieš sudygimą, jis veikia tik per šaknis, o purškiant po sudygimo – per šaknis ir per lapus. Dirvoje esantį BUTISAN® įsisavina dygstančios piktžolės, kurios žūva prieš pat sudygimą. BUTISAN® geriausiai veikia, kai piktžolės yra skilčialapių  – 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje, nepriklausomai, kokiame išsivystymo tarpsnyje yra rapsai.

EFEKTYVUMAS PRIEŠ PIKTŽOLES:

BUTISAN® veiksmingumas prieš piktžoles priklauso ir nuo panaudojimo laiko.

 

Panaudojus prieš sudygimą:

Labai veiksmingai naikina:

bekvapius šunramunius , vaistines ramunėles, daržines žliūges, trikertes

žvagines, notreles, pūdymines aguonas, veronikas, dirvines smilguoles, pievinius pašiaušėlius,  vienmetes migles.

Veiksmingai naikina:

kibiuosius lipikus, dirvines neužmirštuoles, akles, baltąsias balandas.

Mažiau veiksmingai naikina:

svėres, garstukus, dirvines čiužutes, rugiagėles, našlaites, kviečių ir

miežių pabiras.

 

Panaudojus po sudygimo, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, bet turi ne daugiau kaip 1 tikrąjį lapelį:

Labai veiksmingai naikina:

bekvapius šunramunius, vaistines ramunėles, daržines žliūges, kibiuosius

lipikus, notreles, veronikas, akles, baltąsias balandas, dirvines smilguoles, pievinius pašiaušėlius, vienmetes migles.

Veiksmingai naikina:

trikertes žvagines, dirvines neužmirštuoles.

Mažiau veiksmingai naikina:

pūdymines aguonas, dirvines čiužutes .

Beveik nenaikina:

svėrių, garstukų, rugiagėlių, našlaičių ir rugių pabirų.

 

Panaudojus po sudygimo, kai piktžolės jau išskleidžia tikruosius lapelius, bet turi ne daugiau

kaip 3-4 lapelius:

Labai veiksmingai naikina:

daržines žliūgės, veronikas, dirvines smilguoles, pievinius pašiaušėlius,

vienmetes migles.

 

Veiksmingai naikina:

bekvapes ramunes, vaistines ramunėles, notreles, akles.

Mažiau veiksmingai naikina:

trikertes žvagines, kibiuosius lipikus, pūdymines aguonas, dirvines

neužmirštuoles, baltąsias balandas ir miežių pabiras.

Beveik nenaikina:

svėrių, garstukų, dirvinių čiužučių, rugiagėlių, našlaičių, kviečių ir rugių

pabirų.

 

BUTISAN® beveik nenaikina ankštinių augalų (pvz.: pelėžirnių, dobilų ir liucernų). BUTISAN® nenaikina usnių, kiečių ir kitų daugiamečių piktžolių.

Purškiant, kai piktžolės jau sudygusios, tinkamiausios sąlygos purškimui – drėgna dirva ir sausi lapeliai. Kad veiklioji medžiaga geriau patektų į piktžoles per jų lapus, turėtų nelyti, kol nuo lapų paviršiaus darbinis tirpalas visiškai nudžius.

 

Registracijos numeris: 0008H/06.

Galiojimo laikas: 2 metai.

 

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija.

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija.

 

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5

210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58.


Jei piktžolės mažos, o dirva pakankamai drėgna, rekomenduojamą produkto normą galima sumažinti 0,5 l/ha. Jei dirva labai sausa, laukite lietaus arba purkškite pasėliams sudygus. Jei purškimo metu buvo sausa, bet 2–3 savaičių laikotarpyje palijo, herbicidas pradės veikti ir veiks taip pat veiksmingai, jei tik piktžolės neužaugo per didelės.


 

Žemės ūkio augalai

Norma l/ha

Naudojimo laikas

Žieminiai rapsai

 

2,0-2,5

 

2,5

Veiksmingiausias laikas -purkšti po sėjos – skilčialapių tarpsnyje.

 

Rapsams esant 2-4 lapelių tarpsnyje.  Piktžolės sunyksta lėtai. Šioje stadijoje sunkiau sunaikinamos trikertės žvaginės, kibieji lipikai, aguonos ir našlaitės. Jei purškimo metu yra sudygusių javų pabirų, prie BUTISAN 400 galima pridėti Focus® Ultra 0,5-1,0 l/ha.

Vasariniai rapsai

 

2,0-2,5

 

 

2,5

Veiksmingiausias laikas - purkšti iškart po sėjos – rapsams esant skilčialapių tarpsnyje.

Po sėjos iki 2–4 tikrųjų lapelių tarpsnio:

Herbicido veiksmingumas vasarinių rapsų lauke labiau priklauso nuo dirvos drėgmės, nei nuo purškimo laiko. Jei dirva labai sausa, laukite lietaus arba purkškite rapsams sudygus. Jei savaitės bėgyje po nupurškimo praeina lietus, BUTISAN® veiksmingumas nesumažėja.

Gūžiniai ir žiediniai kopūstai

2,0

BUTISAN Ò purškiama daigams prigijus, paprastai po 7–12 dienų nuo daigų išsodinimo. Prieš daigų sodinimą gerai paruoškite dirvą, kad būtų sunaikintos jau sudygusios piktžolės.  Jei po nupurškimo praeina stiprūs lietūs, galimi augalų pažeidimai. Drėkinamuose laukuose, purškimą BUTISAN® planuokite po daigų išsodinimo ir pagrindinio laistymo.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

 

Pastabos:

  • Jei rapsai neperžiemojo, o iš rudens buvo naudotas BUTISAN®, pavasarį tame lauke galima auginti vasarinius kviečius, miežius, avižas, bulves, cukrinius runkelius, vasarinius rapsus, kukurūzus, žirnius, pupas, linus. Prieš sėją reikėtų dirvą įdirbti mažiausiai 15 cm gyliu.
  • Jei rapsus reikia išarti jau rudenį,  tai į tą lauką galima sėti žieminius kviečius ir žieminius miežius, prieš tai dirvą suariant 20 cm gyliu.
  • Jei dėl kokių nors priežasčių reikia užarti vasarinius rapsus po to, kai juose buvo naudotas BUTISAN®, tame lauke galima sodinti bulves arba kopūstus.

 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį BUTISAN®, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. Tirpalas turi būti suvartotas tuojau pat po jo paruošimo!


MAIŠYMAS

Negalima maišyti BUTISAN® su glifosatais, skystomis trąšomis, trąšų suspensijomis. BUTISAN® gali būti maišomas su Focus® Ultra, Fastac®, Fury® 100 EW. Po sudygimo žieminiuose rapsuose BUTISAN® tikslinga maišyti su Focus® Ultra, jei purškiama prieš sudygusias piktžoles ir jau pilnai sudygę javų pabiros. Mišinius reikia tuoj pat sunaudoti. Duomenų apie galimą mišinių fitotoksiškumą nėra.


PURŠKIMAS

BUTISAN® nepatartina purkšti labai lengvose, blogai įdirbtose ir grumstuotose dirvose. Durpiniuose dirvožemiuose reikėtų purkšti pasėliams sudygus. Išpurškę BUTISAN®, nedirbkite dirvos 4–6 savaites, kad nesuardytumėte apsauginės herbicido plėvelės. Po purškimo iškritę gausūs krituliai gali pristabdyti pasėlių augimą, nors paprastai pasėliai sudygsta greitai. Vėlyvesnės sėjos rapsai dėl herbicido poveikio atsigauna lėčiau. Nepurkškite, jei rapsai ką tik sudygo ir prognozuojamos šalnos. Nepurkškite rapsų labai šiltu ir saulėtu oru, kad nepažeistumėte pasėlių. Nepurkškite 1–4 lapelių tarpsnio rapsų, jei jų lapeliai drėgni – lapeliai gali deformuotis (įgauti šaukštelio pavidalą).


PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvą kruopščiai išplaukite tiek prieš, tiek po purškimo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai pakenkti augalams.


SAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, apsauginius batus, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, respiratorius su filtru AP2 ir apsauginius akinius su rėmeliais. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus drabužius nusivilkite nedelsiant. Drabužius laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų. Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 2 metus. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40ºC.


TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenažą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite pakuotę 3 kartus, supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382