AVAUNT®

INSEKTICIDAS

Gamintojas: DuPont
Pakuotė: 0,25 l,  1 l ,3 l, 5 l

 

 

AVAUNT®  - oksadiazinų cheminės klasės insekticidas, skirtas žieminiams ir vasariniams rapsams

bei rapsiukams apsaugoti nuo rapsinių žiedinukų.

 

Veiklioji medžiaga: indoksakarbas 150 g/l

Preparato forma: koncentruota emulsija

Skirtas profesionaliam naudojimui.


VEIKIMO BŪDAS

AVAUNT® veikia kontaktiniu būdu: indoksakarbas prilimpa prie augalo vaškinio sluoksnio ir paveikia kenkėjus jiems graužiant augalo dalis. Todėl labai svarbu, kad purškiami pasėliai būtų gerai padengiami, ypač vietose, kur yra kenkėjų. Rapsiniai žiedinukai, paveikti AVAUNT®, po kelių valandų  nustoja  graužti  augalus,  tampa  nejudrūs  arba  jų  judesiai  tampa  nekoordinuoti  ir galiausiai, po 1–3 dienų, žūsta. AVAUNT® efektyvus prieš rapsinius žiedinukus, kurie  atsparūs piretroidams.

 

Registracijos numeris: 0425I/12.

Galiojimo laikas: 2 metai.


Gamintojas: Gaminį užregistravo:

DuPont International Operations Sàrl

P.O. Box 50, 2, chemin du Pavillon

CH-1218 Le Grand-Saconnex

Ženeva, Šveicarija

DuPont Finland Ltd

P.O. Box 54, Keilaranta 12,

FI-02151 Espas,

Suomija

Importuotojas: DuPont/Berner  atstovas Lietuvoje:

Berner OY

P.O. Box 15, Eteläranta 4

FI-00131 Helsinkis

Suomija

Jonalaukio k., Ruklos sen.

Jonavos raj.  LT-55296

Tel. / faks. 8 349 56248

 

Kenkėjai

Norma l/ha

Purškimo laikas

Paskutinį kartą purškiama

Rapsiniai

žiedinukai

 

 

170 ml/ha AVAUNT® (25,5 g indoksakarbo ha).

AVAUNT® galima naudoti stiebo augimo-butonizacijos tarpsniais  iki geltonojo pumpuro tarpsnio

BBCH 30-59. Purkškite, kai kenkėjai pasėliuose pasiekia žalingumo ribą (1-2 vabalai stiebo

augimo  ir 3- 4  vabalai ant augalo butonizacijos metu).  AVAUNT® negalima naudoti pasėliams

žydint, ar laukuose, kur aktyviai maitinasi bitės ar kiti žiedadulkėmis mintantys vabzdžiai. Jei

rapsiniai žiedinukai intensyviai plinta, gali reikėti purkšti antrą kartą kitu insekticidu (paprastai

po 8–14 dienų po pirmo purškimo).  Antrą kartą purkškite kitu insekticidu, turinčiu kitokį

veikimo būdą (žr. toliau esantį skyrių apie atsparumą).

 

56 dienos iki derliaus nuėmimo

 

Didžiausias purškimų skaičius -1.


VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis 100–300 litrų vandens 1 hektarui (priklausomai nuo purkštuvo

tipo). Jei rapsų pasėlis tankus, vandens kiekis turi būti didesnis, kad augalai gerai pasidengtų

tirpalu.


TIRPALO PARUOŠIMAS

AVAUNT® lengvai maišosi su vandeniu ir turėtų būti pilamas tiesiai į purkštuvo rezervuarą.  Pripilkite vandens 1/4–1/2 purkštuvo rezervuaro. supilkite reikiamą kiekį  AVAUNT® , pripilkite rezervuarą  trūkstamu  vandeniu.  Išplaukite  pakuotę  ir  gautą  skystį  supilkite  į  purkštuvo rezervuarą. Maišykite tol, kol baigsite purkšti.

 

PURŠKIMAS

Naudokite tik švarią purškimo įrangą; prieš pradėdami dirbti su purkštuvu, patikrinkite, ar rezervuaras tinkamai išplautas, o sijos, žarnos, purkštukai   – tvarkingi. Jei ant purškimo įrangos matomos nuosėdų sankaupos, išvalykite purkštuvą pagal prieš tai naudoto preparato etiketės nurodymus. Apskaičiuokite  reikiamą  vandens  kiekį,  sureguliuokite  purkštuvą  taip,  kad  vanduo  per purkštukus sklistų tolygiai, kad visi augalai būtų vienodai padengti purškiamu tirpalu.

Ruošiant tirpalą ir viso purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. Venkite tirpalo patekimo ant greta augančių augalų. Rekomenduojamas slėgis: 3 barai. Rekomenduojamas purškimo greitis: 7 km/h.

 

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Kad produktas neišdžiūtų purškimo sistemose, tuojau pat po purškimo išplaukite  purkštuvą, įskaitant rezervuaro vidų ir išorę. Plovimui naudokite ALL CLEAR® EXTRA (1 l / 200 l vandens) Plaudami purkštuvą laikykitės visų būtinų atsargumo priemonių. Visą purkštuvą išskalaukite švariu vandeniu. Plovimo vandenį galima išpurkšti ant atitinkamu preparatu purkštų augalų..

 

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus.


 

ATSPARUMAS LIETUI

Nepurkškite drėgnų pasėlių arba jei netrukus po purškimo tikėtinas lietus. Produktas atsparus lietui, kai išdžiūsta ant augalų lapijos, t.y. maždaug po 1 valandos.

AUGALŲ JAUTRUMAS

Nebuvo nustatyta, kad yra kenksmingas kurioms nors rapsų veislėms. Jei turite klausimų, susijusių  su  veislės  jautrumu  AVAUNT® ,  kreipkitės  į  prekiaujančią  įmonę  ar importuotoją ir pasiteiraukite, ar yra tyrimų ar praktinių duomenų apie konkrečios veislės atsparumą.


SĖJOMAINA

Apribojimų nėra.


VENKITE ATSPARUMO

Pagal veikimo pobūdį AVAUNT® veiklioji medžiaga indoksakarbas yra nuo įtampos priklausančių natrio kanalų blokatorius (IRAC kodas 22A). Jei panašaus poveikio insekticidai tame pačiame lauke naudojami keletą metų iš eilės, gali išsivystyti ir tapti dominuojančia atsparių kenkėjų populiacija. Vabzdys laikomas atspariu, jei jis išlieka  gyvas  tinkamu  laiku,  esant  įprastoms  oro  sąlygoms,  išpurškus  rekomenduojamą insekticido normą, o biologinis tyrimas patvirtina sumažėjusį jautrumą. Pasireiškus atsparumui, rekomenduojamos normos nebeužtikrina kenkėjų populiacijos sumažinimo iki nežalingos ribos.

Siekiant  sumažinti  atsparumo  išsivystymo  riziką,  DuPont  pataria  griežtai  laikytis  šių rekomendacijų:

- purkškite tik tuomet, kai vabzdžių skaičius pasiekia žalingumo ribą (stiebo augimo tarpsnyje  - 1 – 2, butonizacijos tarpsnyje  - 3 – 4 žiedinukai ant augalo);

- insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis;

- indoksakarbo turinčius produktus naudokite 1 kartą per sezoną;

- jei reikalingas antras purškimas, naudokite kitą veikimo pobūdį turintį insekticidą;

-mišiniuose  naudokite  skirtingo  veikimo  pobūdžio  insekticidus,  naikinančius  tuos  pačius kenkėjus.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba

ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org.


SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei sandarią avalynę. Būtina mūvėti  cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Purškiant traktoriniais hidrauliniais purkštuvais,  būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), sandarius batus ir mūvėti  cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik visiškai išdžiūvus išpurkštam tirpalui, patartina dėvėti apsauginę aprangą, sandarius batus ir apsaugines pirštines.


Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.


NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

AVAUNT® pavojingas bitėms ir kitiems žiedadulkes renkantiems vabzdžiams, negalima purkšti  žydinčių augalų, kuriuose aktyviai maitinasi bitės. Taip pat nepurkškite arčiau kaip per 2 metrus  nuo atvirų vandens telkinių (tvenkinių, ežerų ir pan.).  Nepurkškite pasėlių, kurie paveikti sausros, žemos temperatūros, potvynio ar kitų faktorių. Nenaudokite vėliau nei pasirodžius žiedlapiams(BBCH 59). Nepurkškite ant žydinčių pasėlių ar laukuose, kur aktyviai maitinasi bitės.


Ruošiantis apdoroti pasėlius  AVAUNT® , ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo ploto. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.

Stenkitės, kad preparato nepatektų į gretimus sklypus, į paviršinius vandenis ar griovius. Venkite  naudoti esant aukštai oro temperatūrai (virš +25 °C), nes patys kenkėjai  tampa mažiau aktyvūs ir mažiau maitinasi.


SANDĖLIAVIMAS

Nelaikykite temperatūroje, žemesnėje kaip 0 ºC. Laikykite originalioje  gamyklinėje pakuotėje,  sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, į kurią patekti gali tik asmenys, turintys tam leidimą. Saugokite nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

 

TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus,  naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai  užsukus  dangtelį,  apie  30  s  kratyti,  sukti,  kad  vanduo  pasiektų  visus  pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.   Išskalautos  nustatytus reikalavimus pakuotės  yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

Saugokite,  kad  nepatektų  į  kanalizaciją,  vandenis  ar  dirvožemį.  Sugerkite  inertine absorbuojančia medžiaga (pvz., pjuvenomis, durpėmis ir t. t.). Sušluokite ir susemkite į sandarią pakuotę. Sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.