FASTAC® 50 EC

INSEKTICIDAS

Gamintojas: BASF
Pakuotė: 1, 5, 200 l

 

 

 

Piretroidinis insekticidas naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse, pupose ir žirniuose, gūžiniuose, žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose.


Veiklioji medžiaga: alfa-cipermetrinas 50 g/l.

Preparato forma: koncentruota emulsija.

Skirtas profesionaliam naudojimui.


VEIKIMO BŪDAS

FASTAC® – labai efektyvus, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas daugelio kenkėjų naikinimui žemės ūkio augaluose. FASTAC® pasižymi kontaktiniu poveikiu, bei veikia per virškinimo organus. Insekticidas pasižymi ir repelentinėmis savybėmis, todėl juo nupurkšti augalai apsaugomi ilgą laikotarpį.

 

FASTAC® pradėkite purkšti plintant kenkėjams. Norint gauti optimalų efektą, reikia gerai apipurkšti augalus.

 

FASTAC® veikia ilgai, nes jis gerai prikimba prie vaškinio sluoksnio, dengiančio lapų paviršių, todėl sunkiai nuplaunamas lietaus, atsparus šviesos poveikiui, gerai veikia esant šiltam orui.

 

Registracijos numeris: 0279I/09.

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo.


Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija.

Produktą registravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15; DK-2300 Kopenhaga S; Danija.

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50 Faksas: 8-5 210 74 58.

Augalai

Kenkėjai

Norma l/ha

Purškimo laikas

Paskutinį kartą purškiama

Žieminiai kviečiai, miežiai ir kvietrugiai, vasariniai kviečiai, miežiai

Amarai

0,25

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-71.

42 dienos iki derliaus nuėmimo.

Žieminiai rapsai

Spragės, rapsiniai žiedinukai,    paslėptastraubliai

0,20

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-69.

49 dienos iki derliaus nuėmimo.

Vasariniai rapsai

Spragės, rapsiniai žiedinukai,   paslėptastraubliai,  ankštariniai gumbauodžiai

0,20

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-69.

14 dienų iki derliaus nuėmimo.

Bulvės

Kolorado vabalai ir jų lervos

0,20

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-69.

14 dienų iki derliaus nuėmimo.

Žirniai

Gumbeliniai straubliukai, amarai, vaisėdžiai

0,20

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-71.

7 dienos iki derliaus nuėmimo.

Pupos

Gumbeliniai straubliukai

0,25

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-71.

7 dienos iki derliaus nuėmimo.

Gūžiniai, žiediniai kopūstai ir brokoliai

Spragės,  baltukai,kandys

0,20

Augalai purškiami vegetacijos laiku, kenkėjams plintant BBCH 10-49.

7 dienos iki derliaus

Didžiausias purškimų skaičius – 2.


VANDENS KIEKIS

Norint pasiekti optimalų efektyvumą, reikia tolygiai ir visiškai apipurkšti augalus. Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha.

VENKITE ATPARUMO

Kai kuriuose rapsų ir bulvių laukuose rastas žiedinukų ir kolorado vabalų atsparumas piretroidams, tame tarpe ir FASTAC. Tais atvejais BASF rekomenduoja maišyti Fastac 50 su insekticidais turinčiais kitą veikimo būdą. Atsiradus atsparumui, naudokite insekticidus su visiškai skirtingu veikimo būdu.


TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Fastac 50 ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.


MAIŠYMAS

FASTAC gali būti maišomas su fungicidais, herbicidais, augimo reguliatoriais bei skystomis trąšomis.


SAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėkite nuo cheminių medžiagų apsaugantį kostiumą (pagal EN 465), cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (EN 374) atspariomis ilgai trunkančiam, tiesioginiam kontaktui (rekomenduojamas apsauginis indeksas 6, atitinkamai >480 minučių prasiskverbimo laikas pagal EN 374) tai gali būti nitrilo guma (0,4 mm), chloropreno guma (0,5 mm), polivinilchloridas (0,7 mm), guminius batus, nepralaidžius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės sudėties garų/dujų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.


SANDĖLIAVIMAS

Laikykite sandariai uždarytą saugioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo taroje. Produktas gali būti laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C


PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

FASTAC yra silpnai degus. Saugoti nuo atviros ugnies. Gaisro gesinimui naudoti putų, CO2, ar sausų cheminių medžiagų gesintuvus. Degimo vietą izoliuoti. Evakuoti pavėjui esančius žmones ir gyvulius. Dėvėti visus apsauginius drabužius ir dujokaukes. Nekvėpuoti dūmų, garų ar rūko junginiais. Kenksmingi skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, vandenilio cianidas, chloras, vandenilio chloridas. Silpna vandens srove gesinti tik būtinu atveju. Nutekančio vandens surinkimui padaryti laikinas žemės sankasas.

 

TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą vandeniu 3 kartus, supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.