Agrokoncerno klubo „Žemyna“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Klientas, kuris yra sudaręs pirkimo-pardavimo (ar kitą savo esme panašią, pvz., tiekimo, didmeninio pirkimo-pardavimo) sutartį su Įmone (toliau – Klientas), turi teisę prisijungti prie interneto svetainės www.agrokoncernas.lt (toliau – Svetainė) ir dalyvauti AGROKONCERNO klubo „Žemyna“ bendradarbiavimo programoje (toliau – Programa).
  2. Svetainė yra valdoma ir Programa vykdoma UAB „Agrokoncernas“ (į. k. 133849777, Užnerio g. 15, Kaunas, tel. (8 37) 490490, Faks. (8 37) 488244, el. paštas info@agrokoncernas.lt) ir UAB „Agrokoncerno grūdai“ (į. k. 135793416, Užnerio g. 15, Kaunas, tel. (8 37) 490490, Faks. (8 37) 488244, el. paštas info@agrokoncernas.lt) (toliau kartu – Įmonė).
  3. Prisijungdamas prie Svetainės, Klientas nurodo visus anketoje nurodytus duomenis. Klientas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis ir atsako už duomenų teisingumą. Klientas privalo pateikti teisingus savo asmens duomenis.
  4. Prisijungdamas prie Svetainės Klientas susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir patvirtina susipažinimo faktą Svetainėje.
  5. Pasikeitus Kliento asmens bei kontaktiniams duomenims, Klientas privalo pasikeitusius duomenis atnaujinti Svetainėje.
  6. Prisijungimas prie Svetainės yra asmeninis, kurį atlikti teisę turi tik tas asmuo, kurio vardu yra prisiregistruota Svetainėje. Įmonė neatsako tais atvejais, kai bet kokie duomenys bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, kai sužinojus apie prisijungimą prie Svetainės ne paskyros savininko vardu, apie tai nėra pranešama šių taisyklių nustatyta tvarka.
  7. Klientas, prisiregistruodamas Svetainėje, pateikia reikalaujamus duomenis. Pateikus šiuos duomenis ir paspaudus mygtuką „Registruotis“, sistema siunčia automatinį pranešimą Įmonei. Įmonė patikrina, ar prisiregistravęs asmuo yra Įmonės Klientas ir, jeigu atsakymas teigiamas, Įmonė patvirtina Kliento registraciją šio nurodytu el. paštu. Nuo patvirtinimo momento, Klientas turi teisę naudotis Svetaine.
  8. Įmonė turi teisę vienašališkai keisti, nutraukti Programą, šias taisykles bei sąlygas be atskiro įspėjimo, informavusi Klientus Svetainėje.
  9. Įmonė turi teisę siųsti individualius tiesioginės rinkodaros pranešimus Klientams ir jų grupėms. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Klientams siunčiami tik Klientų nurodytais kontaktiniais duomenimis.
  10. Peržiūrėti Svetainėje atliktų operacijų istoriją ir Kliento informaciją turi teisę tik Klientas – Svetainės paskyros savininkas. Klientas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą bei neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
  11. Klientas, pastebėjęs netikslumų Svetainėje, turi per protingą laiko tarpą informuoti Įmonę dėl pastebėtų klaidų ir/ar kitų netikslumų, kontaktais, nurodytais Svetainėje. Įmonė, gavusi pretenziją raštu, įsipareigoja išnagrinėti ją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu tam neiškyla objektyvių kliūčių.

  II. AKCIJOS TAISYKLĖS

  12. Klientas, perkantis iš Įmonės ar parduodantis Įmonei prekes, gauna taškus – AGROlitus. Gaunamų AGROlitų kiekis yra apskaičiuojamas Įmonės, proporcingai sandorių tarp Kliento ir Įmonės vertei.
  13. Sukauptų AGROlitų kiekis yra nurodomas Kliento paskyroje.
  14. Sukauptus AGROlitus Klientas turi teisę savo pasirinkimu iškeisti į Svetainėje pateikiamus Programos prizus. Prie kiekvieno Programos prizo Svetainėje yra pateikiamas AGROlitų skaičius, už kurį galima įsigyti atitinkamą Programos prizą, taip pat kiekvieno Programos prizo aprašymas.
  15. Išsirinkus Programos prizą, Klientas atlieka užsakymą Svetainėje nustatyta tvarka. Dėl Programos prizo ir visų reikalingų dokumentų perdavimo Klientui, Įmonė susisiekia su Klientu asmeniškai.
  16. Įmonė turi teisę, Klientui atsisakius renginio „Žalgirio“ arenoje vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki jo pradžios arba organizuojamos kelionės vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki jos pradžios, įspėjusi Klientą elektroniniu paštu, anuliuoti renginiui ar kelionei rezervuotus AGROlitus.
  17. Įmonė turi teisę, iš anksto įspėjusi Klientą elektroniniu paštu, bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, anuliuoti jo sukauptus AGROlitus ar jų dalį, jeigu Klientas daugiau nei 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo paskutinio prisijungimo dienos, nenaudoja sukauptų AGROlitų.
  18. Įmonė turi teisę, iš anksto įspėjusi Klientą elektroniniu paštu, bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, panaikinti Svetainėje esančią Kliento paskyrą, jeigu Klientas 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo registracijos Svetainėje ar paskutinio prisijungimo dienos, neprisijungia prie Svetainėje esančios savo paskyros.
  19. Klientams, neužsiregistravusiems AGROKONCERNO klube „Žemyna“ (Programa) iki 2015 m. birželio 30 d., AGROlitai pradedami skaičiuoti nuo Kliento registracijos klube dienos.

  III. KORTELIŲ TURĖTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

20. Įmonė įsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis laikydamasi teisės aktų numatytų reikalavimų.
21. Kliento teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

 1. Klientas turi teisę iš Įmonės gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
 2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis Klientas gali įgyvendinti tik kreipdamasis į Įmonės buveinę ir pateikęs Įmonei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pateikdamas elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu.
 3. Įmonė, gavusi Kliento paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su šiuo Klientu susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Klientui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos.

22. Kliento teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

 1. Jeigu Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Įmonę, Įmonė nedelsdama patikrina asmens duomenis ir Kliento rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 2. Jeigu Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Įmonę, Įmonė nedelsdama neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 3. Įmonė nedelsdama praneša Klientui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 4. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Kliento tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus Kliento prašymą.
 5. Jeigu Įmonė abejoja Kliento pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 6. Įmonė nedelsdama informuoja duomenų gavėjus apie Kliento prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

23. Kliento teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros, viešosios nuomonės tyrimo tikslais.

 1. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros arba socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais. Šiuo atveju Įmonė nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.
 2. Kliento prašymu Įmonė praneša Klientui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

24. Visus prašymus, susijusius su Kliento asmens duomenų tvarkymu, Klientas gali teikti Įmonei el. paštu zemyna@agrokoncernas.lt, tel. Nr. 8-615-77255 arba paštu Užnerio g. 15, LT-47484 Kaunas.