Agrokoncerno klubo „Žemyna“ taisyklės

AGROKONCERNO ŽEMDIRBIŲ KLUBO „ŽEMYNA“ TAISYKLĖS. TAISYKLĖS GALIOJA NUO 2020 04 01.

 

1.    REGISTRACIJOS REIKALAVIMAI

 

1.1.    Norėdami pradėti dalyvauti AGROKONCERNO žemdirbių klubo „Žemyna“ bendradarbiavimo programoje (toliau – Žemyna), Jūs turite tapti Žemynos nariu.
1.2.    Žemynos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie vykdo žemės ūkio veiklą bei yra Agrokoncerno grupės įmonių: UAB „Agrokoncernas“ į. k. 133849777, UAB „Agrokoncerno grūdai“ į. k. 135793416, UAB „Agrokoncerno technika“ į. k. 13832641 (toliau – Įmonė) klientai turintys galiojančių sutartinių santykių (toliau – Klientai ir/arba Nariai).
1.3.    Nariai turi teisę prisijungti prie interneto svetainėje www.agrokoncernas.lt sukurtos paskyros (toliau – Paskyra) ir dalyvauti Žemynos lojalumo programoje.

 

2.    NARYSTĖS SUKŪRIMAS IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS

 

2.1.    Narys, atlikdamas registraciją Paskyroje, įsipareigoja tinkamai užpildyti anketą, kurioje bus prašoma nurodyti tikslius Jūsų demografinius bei kontaktinius  duomenis. Už duomenų teisingumą atsako juos pateikęs Narys.
2.2.    Prisijungimas prie Paskyros yra asmeninis, atliekamas Nario, kurio vardu Paskyroje registruojamasi. Nariai turi nuolat išlaikyti tikslią registracijos metu pateiktą informaciją.
2.3.    Paskyra negali būti naudojama kelių asmenų. Įmonė nėra atsakinga  už Nario iniciatyva perduotų registravimosi duomenų naudojimui/disponavimui kitam Nariui ir/arba asmeniui. Narys, sužinojęs apie savininko vardu neteisėtą prisijungimą prie Paskyros, įsipareigoja apie neteisėtą prisijungimo prie Paskyros faktą nedelsiant  pranešti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
2.4.    Paskyros pažeidžiančios, registracijos ir kitus Taisyklėse įtvirtintus reikalavimus, bus naikinamos, o visi sukaupti taškai anuliuojami.
2.5.    Prisijungdamas prie Paskyros Narys susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, interneto svetainėje www.agrokoncernas.lt  patalpinta privatumo politika ir kitais dokumentais.
2.6.    Narys, registruojantis Paskyroje, įrašo prašomus duomenis ir patvirtina spausdamas nuorodą „Registruotis“. Gavus patvirtinimą,  sistema siunčia automatinį pranešimą Įmonei. Įmonė patikrina, ar prisiregistravęs asmuo yra Įmonės Klientas. Jeigu atsakymas teigiamas - Įmonė patvirtina Nario registraciją Kliento nurodytu elektroniniu paštu išsiųsdama prisijungimo duomenis ir Narystės įsigaliojimo patvirtinimą.  Nuo registracijos patvirtinimo momento, Nariui suteikiama teisė naudotis Paskyra.
2.7.     Išimtinai tik Narys turi teisę peržiūrėti Paskyroje atliktų operacijų istoriją ir Žemynos informaciją, jam priklausančius pasiūlymus ir siūlomas naudas. Narys įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą bei neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
2.8.    Pasikeitus Nario duomenims, Narys privalo 2 (dviejų) dienų laikotarpyje atnaujinti savo Paskyroje pateiktą informaciją bei informuoti Žemynos svetainės administratorių el. paštu: zemyna@agrokoncernas.lt.
2.9.     Nario asmens  duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją tarp Duomenų valdytojų - Žemynos, Įmonės ir Duomenų subjekto - Narių, vykdant sutartis, teikiant ar įsigyjant paslaugas ir/arba prekes, kiek ji susijusi su bendradarbiavimo programa ir Klientų duomenų bazės sudarymui bei naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant registruoti Duomenų subjektą jo pageidavimu į Duomenų valdytojo ar kito trečiojo asmens organizuojamus renginius, individualiems sveikinimams Duomenų subjektui, atitinkamais atvejais žemdirbių klubo „Žemyna“ veikloje, atlikti apklausas, siekiant tobulinti Duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto bendradarbiavimą, vykdant tiesioginę rinkodarą.
2.10.   Prisijungdamas Narys sutinka, kad jo prisijungimo duomenys bus naudojami gauti naujienlaiškius, kuriuos siunčia žemdirbių klubas „Žemyna“. Norėdamas atsisakyti naujienlaiškių gavimo, Narys praneša šiuo el. paštu zemyna@agrokoncernas.lt. Nariui atsisakius iš žemdirbių klubo “Žemyna” gauti naujienlaiškių siuntimo paslaugas, naujienlaiškiai nebus siunčiami.
2.11.    Mes niekada nepateikiame klaidingos informacijos apie save ar savo veiklą. Jeigu iš mūsų gavote su mūsų paslaugomis nesusijusį, įtartino turinio jums adresuotą el. laišką, praneškite mums apie tai el. paštu zemyna@agrokoncernas.lt.

 

3.    ŽEMYNOS VEIKLA, TAŠKAI IR TEIKIAMA NAUDA

 

3.1.    Narys, perkantis/parduodantis Įmonei prekes, gauna taškus – AGROlitus.
3.2.    Sukauptų taškų - AGROlitų kiekis yra nurodomas Nario Paskyroje.
3.3.    Gaunamų taškų - AGROlitų kiekis yra apskaičiuojamas Įmonės, proporcingai sandorių tarp Nario ir Įmonės vertei.
3.4.    Sukauptus taškus - AGROlitus Narys savo pasirinkimu gali panaudoti/iškeisti juos į Žemynos  teikiamus pasiūlymus ir  naudas. Prie kiekvieno Žemynos pasiūlymo ir naudos  yra nurodytas AGROlitų skaičius ir aprašymas Žemynos pasiūlymui įsigyti.
3.5.    Žemynos Narys savo sukauptus taškus gali matyti prisijungdamas prie savo Žemynos Paskyros įmonės internetiniame puslapyje. Žemynos paskyra gali naudotis tik užsiregistravę Žemynos nariai. Narys į savo paskyrą internetinėje svetainėje www.agrokoncernas.lt gali patekti įvesdamas savo elektroninio pašto adresą, bei registracijos metu patvirtintą slaptažodį.
3.6.    AGROlitai, kuriuos Nariai gauna už skirtingus veiksmus, nėra vertybė, kaip tokia – jų negalima perduoti, parduoti ar pervesti kitam asmeniui be rašytinio Žemynos sutikimo.
3.7.    AGROlitai gali būti kaupiami kelių Narių vienoje Žemynos paskyroje – taip sukuriama AGROlitų grupė, kurios pagrindinis Narys gali naudotis kitų Narių sukauptais AGROlitais. AGROlitų grupė gali būti sudaroma iš šeimos ūkio - kai šeimoje yra įkurti keli ūkininko ūkiai, turintys atskirus ūkio identifikavimo kodus bei atskirai deklaruojantys žemės sklypo plotus ir/arba asmenys vykdantys bendrą ūkio veiklą. 
3.8.    Nariams, neužsiregistravusiems AGROKONCERNO žemdirbių klubo „Žemyna“ bendradarbiavimo programoje arba nesujungtiems į AGROlitų grupę, AGROlitai yra nurašomi sisteminiu būdu paskutinę kiekvieno mėnesio dieną.

 

4.    AGROlitų NAUDOS ATSIĖMIMAS

 

4.1.    Už dalyvavimą Žemynos veikloje Nariai kaupia atlygio taškus – AGROlitus, kuriuos vėliau gali iškeisti į nepiniginę naudą. Siūlomas naudas galima atsiimti kai surenkamas atitinkamas kiekis taškų – AGROlitų norimai naudai gauti. Visų naudų atsiėmimas vyksta elektroniniu būdu.
4.2.    Norėdamas atsiimti AGROlitus, Narys turi prisijungti prie savo Žemynos Paskyros ir paspausti „Pasiūlymai“ skiltį. Pasirinkto pasiūlymo vertė negali viršyti Nario sukauptų AGROlitų atlygio taškų. Jei Narys pasirenka mažesnės vertės naudą, nei yra sukaupęs taškų, nepanaudotus taškus bus galima naudoti ateityje.
4.3.    Išsirinkus Žemynos pasiūlymą, Narys atlieka užsakymą savo Paskyroje. Įmonė susisiekia su Nariu asmeniškai arba anketoje nurodytu elektroniniu paštu dėl išsirinkto pasiūlymo patvirtinimo ir jo įgyvendinimui priklausančių dokumentų perdavimo.
4.4.    Nariui atsisakius renginio vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki jo pradžios arba organizuojamos kelionės vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki jos pradžios, Įmonė, elektroniniu paštu įspėjusi Narį, turi teisę anuliuoti pasirinktiems pasiūlymams rezervuotus AGROlitus.
4.5.     Narys turi teisę savo turimus taškus – AGROlitus perduoti kitiems Nariams. Nariai tarpusavyje   pasirašo taškų - AGROlitų perdavimo sutikimą ir sutikimo originalą pristato žemdirbių klubo „Žemyna“ administruojančiam asmeniui adresu Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r. Kitam Nariui perduotais AGROlitais leidžiama naudotis nuo to momento, kai Nario Paskyroje atsiranda perkelti taškai - AGROlitai.
4.6.    Jeigu Narys daugiau nei 3 (trejus) metus nenaudoja sukauptų AGROlitų, Agrolitai anuliuojami Įmonės paskutinę finansinių metų dieną, kuri yra einamų metų birželio 30 diena.

 

5.    NARIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

 

5.1.    Narys informuojamas ir sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkys Įmonė laikydamasi LR teisės aktų numatytų reikalavimų.
5.2.    Visi pranešimai, susiję su Nario asmens duomenų tvarkymu, gali būti pateikti Įmonei raštu el. paštu zemyna@agrokoncernas.lt, įteikiami pasirašytinai, registruotu laišku paštu Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328 Kauno r.
5.3.    Atsakymą Nariui duomenų tvarkytojas pateikia tokia pačia forma, kuria buvo gautas Nario pranešimas arba pretenzija.
5.4.    Narys turi teisę reikalauti sunaikinti jo asmens duomenis, ar sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Įmonė nedelsiant praneša Nariui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
5.5.    Žemynos narys turi pareigą pats keisti ir/arba atnaujinti savo asmens duomenis, prisijungęs internetu prie Paskyros.
5.6.    Kai Nario asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, Įmonė juos sunaikina, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Asmens duomenys taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus Duomenų subjekto prašymą.
5.7.    Žemyna renka ir naudoja Narių asmeninę informaciją tik tiems tikslams, kurie yra nurodyti Žemynos Privatumo Politikoje ar šiose taisyklėse, tokiems kaip naudos taškų – AGROlitų valdymas (sąskaitos papildymas ir balansas), bei  naudų, kurias už taškus - AGROlitus pasirenka Nariai, pristatymas/perdavimas. Tokiais atvejais Žemyna gali pasidalinti Narių informacija su trečiosiomis šalimis ar paslaugų teikėjais, jei to reikia, kad juos pasiektų jų naudos.

 

6.  PASKYROS NAUDOJIMAS

 

6.1. Žemynos nariai yra atsakingi už savo prisijungimo konfidencialumą. Visi Nariai yra atsakingi už savo Paskyros naudojimą. Nariui įgalioti naudotis savo Paskyra ar perduoti prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims yra draudžiama.
6.2. Žemyna Narys negali:
•    Aktyvuoti daugiau nei vienos paskyros;
•    Naudoti AGROlitus, kurie buvo įgyti pažeidžiant šias Taisykles ir Nuostatas ar buvo klaidingai priskirti Nario paskyrai.
•    Padėti kitam asmeniui ar juridiniam asmeniui atlikti apgaulingą, klaidinančią ar neteisėtą veiklą;
•    Apie gautą naudą skleisti informaciniuose socialiniuose tinkluose ir kitur internete bei Narys įsipareigoja gauta nauda naudotis pats ir neperleisti jos tretiesiems asmenims be raštiško Žemynos sutikimo.
6.3. Žemyna pasilieka galimybę vienašališkai panaikinti bet kurio Žemyna Nario, įtariamo apgaulinga, klaidinančia ar nelegalia veikla, Paskyrą, bei anuliuoti šio nario sukauptus AGROlitų taškus.

 

7.   ŽEMYNOS KLUBO NARYSTĖS NUTRAUKIMAS

 

7.1. Narystė Žemynos klube yra savanoriška, todėl Žemyna bendruomenės Narys gali bet kada nutraukti savo narystę prisijungęs prie Žemynos puslapyje Nutraukti narystę skiltyje.
7.2. Žemynos Nariai, nutraukdami narystę Žemynos bendruomenėje netenka visų nutraukimo metu turimų AGROlitų.
7.3. Įmonė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Žemynos narystę ir/arba anuliuoti AGROlitus, jei Narys laiku ir tinkamai neįvykdo bet kokių sutartinių įsipareigojimų Įmonei, kurie yra esminė priežastis vertinti Narį kaip nepatikimą klientą. Įvykus šioms aplinkybėms Klientas elektroniniu paštu yra įspėjamas apie Narystės nutraukimo sąlygas.

 

8.    KITOS SĄLYGOS

 

8.1.     Narys, pastebėjęs netikslumus Paskyroje, įsipareigoja informuoti Įmonę  Žemynos puslapyje nurodytais kontaktais.
8.2.    Narys, turintis nusiskundimų dėl Žemynos veiklos, gali pateikti Įmonei pretenziją raštu el. paštu zemyna@agrokoncernas.lt, išsakydamas nuomonę tel. Nr. (8615) 77255 arba laišką siunčiant paštu, adresu: Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r.
8.3.     Įmonė, gavusi iš Nario pretenziją raštu, įsipareigoja išnagrinėti ją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir tokia pačia forma pateikti atsakymą.
8.4.     Įmonė pasilieka teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti, nutraukti klientų lojalumo programą apie taisyklių pakeitimą informavus ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, taisyklių pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.agrokoncernas.lt Žemynos paskyroje. 
8.5.     Informaciją apie  žemdirbių klubo „Žemyna“ bendradarbiavimo programą, vykdomas akcijas, pasiūlymus ir pasikeitimus galima rasti adresu www.agrokoncernas.lt.