INTERNETO SVETAINĖS WWW.AGROKONCERNAS.LT, ŽEMDIRBIŲ KLUBO „ŽEMYNA“ IR AGROKONCERNO GRUPĖS BENDROVIŲ
PRIVATUMO POLITIKA


Mes - UAB „Agrokoncerno grupė“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė), esame www.agrokoncernas.lt interneto svetainės valdytojai. Ši interneto svetainės, žemdirbių klubo „Žemyna“ ir su Duomenų valdytoju susijusių bendrovių (sąrašą galite rasti interneto puslapyje https://www.agrokoncernas.lt/lt/kontaktai/centrine-buveine/, skiltyje „Kontaktai“) privatumo politika (toliau – Politika) nustato taisykles kaip mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad žemdirbių klubo „Žemyna“ paslaugomis galėsite naudotis tik tuo atveju, jei susipažinsite ir sutiksite su šios Politikos sąlygomis

Mes suprantame, kad Jūsų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas Jums yra ypatingai svarbūs, todėl mūsų grupės bendrovės taiko griežtus reikalavimus Jūsų asmens duomenų apsaugai ir konfidencialumui išsaugoti. Pabrėžiame, kad mes dedame maksimalias pastangas užtikrinti atitiktį Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenų apsauga yra išskirtinai dinamiška sritis, reikalaujanti mūsų vykdyti nuolatinę taikomų Asmens duomenų tvarkymo veiksmų bei jų atitikties asmens duomenų apsaugos reikalavimams stebėseną, todėl tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei kitų Europos Sąjungos atsakingų institucijų rekomendacijomis bei išvadomis.

Siekdami užtikrinti atitiktį taikomiems teisės aktų reikalavimams, mes taikome visas būtinas ir pažangias technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Pabrėžiame, kad šios Politikos sąlygos gali būti periodiškai keičiamos, atnaujinamos ir papildomos, siekiant užtikrinti kaip įmanoma aukštesnio lygio Jūsų asmens duomenų apsaugą bei mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Šios Politikos teksto apačioje rasite duomenis, susijusius su šios Politikos atnaujinimu ir paskutinės redakcijos data.
Politikoje naudojamų sąvokų apibrėžimai
BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Taikomi teisės aktai – BDAR, ADTAĮ arba kiti atitinkamu metu paskelbti ES teisės aktai, taip pat bet kokie nacionaliniu ar tarptautiniu mastu privalomi duomenų apsaugos įstatymai ar reglamentai.
Asmens duomenys - bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
Mes siekiame, kad mūsų atliekami Asmens duomenų tvarkymo veiksmai visais atvejais atitiktų Taikomų teisės aktų, šios Politikos ir mūsų Bendrovės vidaus Asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Norėdami užtikrinti Jūsų pasitikėjimą mūsų Bendrove, kylant bet kokiems klausimams, susijusiems su Jūsų Asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

I.    Kaip mes renkame Jūsų Asmens duomenis

Beveik visus Jūsų Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau tam tikrais atvejais Asmens duomenys gali būti gaunami ir kitais būdais. Žemiau pateikiame galimus Jūsų Asmens duomenų šaltinius:

-    Didžiąją dalį asmens duomenų pateikiate Jūs patys, pvz. kreipiatės į mus dėl tam tikrų paslaugų suteikimo ar prekių įsigijimo telefonu, el. paštu, užsisakydami naujienlaiškį, dalyvaujate Agrokoncerno grupės bendrovių organizuojamose renginiuose, sudarote su mumis paslaugų teikimo ir/ar prekių tiekimo ar kitokias sutartis, registruojatės žemdirbių klubo „Žemyna“ sistemoje;

-    Tam tikrais atvejais duomenis apie jus (kaip fizinį asmenį arba Jūsų bendrovės atstovus, darbuotojus ir pan.) mes galime gauti iš viešai prieinamų šaltinių, pvz. Jūsų bendrovės internetinio tinklalapio (darbuotojų, atstovų sąrašai) viešuose skelbimuose ir pan.;

-    Jūsų Asmens duomenis taip pat galime gauti ir iš trečiųjų šalių, pvz. Jūsų darbdavio (mūsų partnerio, vykdant tarpusavio užsakymus, sutartis ir pan.), mokesčių administratorių;

-    Jūsų asmens duomenis gauname ir automatiniu būdu, pvz. atvykstate į mūsų vaizdo kameromis stebimas teritorijas ir/ar patalpas (tokiu atveju gauname jūsų atvaizdą, automobilio valstybinį numerį ir pan.), duomenis apie tai, kaip naudojatės žemdirbių klubo „Žemyna“ sistema (įrenginio informacija,   t. y. IP adresas, naršyklė, kuria naudojatės, Jūsų sesijos mūsų svetainėje naudojimo laikas ir trukmė).

Atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgdami į esamus tarpusavio sutartinius santykius, Jūsų norą, užsakymų pobūdį ir kitą bendradarbiavimo specifiką su Jumis, yra tikimybė, jog apie Jus renkame ir kitokio pobūdžio informaciją nei nurodyta šioje Politikoje, kiek tai yra susiję su atitinkamos sudarytos sutarties vykdymo, ketinimu sudaryti sutartį ir pan. Apie Jūsų, kaip mūsų klientų ir/ar partnerių, tiekėjų, atitinkamų Asmens duomenų tvarkymą Jus informuosime papildomai, taip kaip tai numato Taikomi teisės aktai.

II.    Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Šioje Politikoje išvardintus ir Jūsų pateikiamus Asmens duomenis mes tvarkome apibrėžtais, žemiau nurodytais teisiniais pagrindais (vadovaujantis Taikomų teisės aktų nuostatomis, atitinkami Asmens duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis keliais teisiniais pagrindais):

-    Jūsų sutikimas (tam tikrais atvejais ir tik laisvu Jūsų apsisprendimu);
-    Mūsų Bendrovės teisėtas interesas, išskyrus atvejus, jei jūsų interesai yra viršesni;
-    Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas;
-    Mūsų Bendrovės atžvilgiu taikomi teisiniai įpareigojimai, kylantys iš teisės aktų nuostatų.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi vienu ar keliais tikslais. Žemiau pateikiame pagrindinių tikslų sąrašą:

-    Siekiant Jums parduoti prekes ar teikti paslaugas, o taip pat įsigyti iš Jūsų (arba Jūsų darbdavio, atstovaujamojo asmens) prekes ar užsakyti paslaugas;
-    Teikti Jums žemdirbių klubo „Žemyna“ paslaugas;
-    Informuoti Jus apie mūsų veiklą, teikiamas paslaugas, parduodamas prekes ir kt.;
-    Atitinkamais atvejai galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus kilus teisminiam ar kitokiam ginčui.

III.    Mūsų tvarkomi Asmens duomenys

Mes savo veikloje vadovaujamės BDAR nustatytais Asmens duomenų apsaugos principais, tame tarpe ir duomenų kiekio mažinimo principu, todėl tvarkydami Jūsų duomenis, siekiame kaip įmanoma labiau sumažinti tvarkomų Jūsų Asmens duomenų kiekį. Dažniausiai mūsų tvarkomi Asmens duomenys yra šie:

-    Asmens duomenys, kurie yra būtini sudaryti ir vykdyti atitinkamą sutartį su Jumis, įvykdyti užsakymus ar kitus sutartinius įsipareigojimus. Tokiu atveju dažniausiai tvarkome Jūsų asmens vardą, pavardę, gimimo datą (išskirtiniais atvejais asmens kodą), adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į sutartinių santykių turinį, gali būti tvarkomi duomenys, susiję su Jūsų vykdoma ūkine – komercine veikla, jos ypatybėmis. Duomenis mums pateikiate el. paštu, raštu pildydami atitinkamas užsakymų ir/ar paklausimų formas, telefonu ir kt. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi sutarties ar užsakymo vykdymo metu, siekiant palaikyti komunikaciją, operatyviai atsakyti ir teikti paslaugas, parduoti ar įsigyti prekes.

-    Asmens duomenys, kurie yra būtini siekiant nustatyti Jūsų tapatybę. Jūsų tapatybę gali reikėti nustatyti sudarant ar vykdant sutartį, priimti atitinkamos bendrovės prekes, užsakymus, perduodant atitinkamą įrangą. Tam tikrais atvejais mes renkame savo partnerių, klientų ar kitų trečiųjų asmenų darbuotojų ir atstovų duomenis, siekiant įsitikinti, kad bendradarbiaujame su įgaliotu asmeniu.

Žemiau pateikiame informaciją, kuri apibendrina pagrindinius Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi, tvarkymo pagrindus bei tikslus, kurių siekiame tvarkydami tokius Jūsų asmens duomenis:
 Asmens duomenys  Asmens duomenų tvarkymo tikslas  Asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitymo duomenys (pvz. banko sąskaitos Nr.), užsakymų (įsigytų prekių ir paslaugų) sąrašas Parduoti Jums prekes ir teikti paslaugas, vykdyti apskaitą, kitus mokesčių administratorių įpareigojimus, palaikyti komunikaciją su Jumis (klientu, partneriu ir pan.), teikiant paslaugas, vykdant užsakymus, Jums domintis mūsų produkcija ir paslaugomis. BDAR 6 str. 1 dalies:
b) punktas - sutarties vykdymas;
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vyk-dymas.
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.
Asmens duomenys taip pat tvarkomi, vadovaujantis mūsų teisėtu interesu – suteikti Jums reikiamą informaciją, bendradarbiauti ir kilusius klausimus spręsti kaip įmanoma operatyviau.
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamoji vieta, ūkio identifikavimo kodas (detaliau žr. šios Politikos X skyrių). Šiuos duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi ir kurdami savo žemdirbių klubo „Žemyna“ asmeninę paskyrą, todėl paskyroje pateiktus Jūsų duomenis naudojame administruojant Jūsų paskyrą, teikiant žemdirbių klubo „Žemyna“ funkcionalumus ir paslaugas BDAR 6 str. 1 dalies:
a) punktas – duomenų subjekto sutikimas
b) punktas - sutarties vykdymas
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.
Jūsų kontaktiniai duomenys, duomenys susiję su Jūsų veiklos specifika (pvz. ūkinės veiklos sritis, ūkio dydis, vieta ir pan.), Jūsų nuomonė apie mūsų prekes ir/ar paslaugas, mūsų veiklą ir pan. Šie duomenys renkami tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus dėl galimybės dalyvauti atitinkamuose renginiuose, parodose, lauko dienose, pranešti Jums apie mūsų produkcijos ir paslaugų naujienas, nuolaidas ir specialius pasiūlymus. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymai Jums teikiami tik tuo atveju, jei išreiškėte savo sutikimą dėl tokių pasiūlymų gavimo. BDAR 6 str. 1 dalies:
a) punktas – duomenų subjekto sutikimas
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.
Asmens duomenys, kurie mums buvo pateikti, neatsižvelgiant į pirminį tokių duomenų tvarkymo tikslą ir pagrindą. Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant užtikrinti mūsų interesų gynybą kilus teisminiam ar kitokiam ginčui. BDAR 6 str. 1 dalies:
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vyk-dymas.

Mes taip pat vadovaujamės teisėtu interesu – mūsų teisėtų interesų apsauga kilus ginčams.
Jūsų atvaizdas, automobilio valstybinis registracijos numeris (apie vykdomą stebėjimą Jūs esate informuojami iškabomis ir lipdukais, esančiais šalia patekimo į atitinkamą vaizdo kameromis stebimą teritoriją ar pastatą (patalpas)). Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti mūsų teritorijų bei patalpų apsaugą, Jūsų bei mūsų personalo saugumą. BDAR 6 str. 1 dalies:
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.
Jūsų kreipimosi turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, įsigyta prekė, paslauga, kita kreipimesi pateikiama informacija;

Kiti su kreipimusi pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo dokumentai ir duomenys, prekės nuotraukos.
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant palaikyti komunikaciją su Jumis, kuomet mums pateikiate prašymus, skundus, atsiliepimus ir pan. BDAR 6 str. 1 dalies:
c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vyk-dymas.
Taikomi teisės aktai mus įparei-goja nagrinėti ir atsakyti į mūsų duomenų subjektų užklausas, to-dėl mes taip pat esame įpareigoti tvarkyti atitinkamus Jūsų asmens duomenis, kiek tai susiję su Jūsų teikiamų užklausų nagrinėjimu. Mes taip pat turime interesą iš savo klientų gauti atsiliepimus dėl teikiamų paslaugų, vykdomo bendradarbiavimo, todėl Jums pateikus atitinkamą atsiliepimą dėl mūsų teikiamų paslaugų, mes tvarkome atitinkamus Jūsų kartu su užklausa pateiktus duomenis.

 

IV.    Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis:

Jūsų prašymą, raštą ar kitą užklausą bei su ją pateiktus bei susijusius duomenis mes tvarkome iki tol, kol išnagrinėsime Jūsų paklausimą, pateikiame atsakymą ir įvykdysime atitinkamus prašymus, o taip pat papildomą 1 metų terminą po atitinkamo prašymo įvykdymo.

Jeigu tarp Jūsų ir mūsų kyla teisminis ar kitokio pobūdžio tarpusavio ginčas arba yra tikimybė tokiam ginčui kilti ateityje, mes Jūsų duomenis saugosime ilgiau, t. y. tol, kol pasibaigs atitinkamo skundo, ieškinio pateikimo ar reikalavimo pateikimo senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis neskundžiamas sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Žemiau pateikiamas Asmens duomenų tvarkymo terminų apibendrinimas:

Nr. Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
1. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teiki-mo/pardavimo ir/arba paslaugų arba prekių įsigijimo tikslu. 10 metų nuo paskutinio užsakymo į-vykdymo, sutartinių santykių pabaigos
2. Tiesioginės rinkodaros vykdymas 3 metus nuo sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gavimo dienos

 

V.    Jūsų asmens duomenų šaltiniai

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Atitinkamais atvejais taip pat asmens duomenis pateikiate mums prekių įsigijimo, užsakymo atlikimo metu. Kaip ir nurodyta aukščiau, tam tikrus asmens duomenis Jūs mums pateikiate ir komunikacijos su mumis metu, t. y. teikiant prašymus, skundus ar kitokias užklausas el. paštu, paštu ar telefonu.

Atitinkamais atvejais Jūsų duomenis galime gauti iš mūsų partnerių, tiekėjų (pvz. Jūsų darbdavio arba atstovaujamo juridinio asmens), viešojo administravimo subjektų, mokesčių administratorių, valstybinių registrų (Nekilnojamojo turto registras, Juridinių asmenų registras ir kt.), trečiųjų asmenų tvarkančių jungtines skolininkų rinkmenas (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, COFACE ir kt.). Apie tokių asmens duomenų gavimą Jus informuotume taip, kaip to reikalauja Taikomi teisės aktai.

VI.    Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis

Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų Asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams, kitoms finansinėms institucijoms ar partneriams.
Mes galime pateikti Jūsų duomenis pagalbiniams duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų Bendrovės, kaip Duomenų valdytojo, vardu. Pagalbiniai duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami pagalbinius duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį. Su atitinkamais duomenų tvarkytojais mes sudarome asmens duomenų tvarkymo sutartis, kurios apibrėžia reikalavimus asmens duomenų tvarkymui. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) duomenų tvarkytojų kategorijų sąrašą:
-    Mokesčių administratoriai;
-    Bankai ir kitos finansinės įstaigos – kurios padeda atlikti atsiskaitymo operacijas;
-    Partneriai, kurie yra susiję su Jums teikiamomis paslaugomis ar tiekiamomis prekėmis, užtikri-nant, jog tokiems subjektams perduodami tik būtini duomenys;
-    Subjektai, kurie organizuoja parodas, renginius ar konkursus, jei juose dalyvaujate arba galite dalyvauti;
-    IT infrastruktūros priežiūros ir apsaugos paslaugas teikiančios bendrovės, kurios užtikrina nau-dojamų informacinių sistemų funkcionalumą ir apsaugą;
-    Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

VII.    Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Tam tikrais atvejais, siekiant Jums suteikti paslaugas ar parduoti prekes, užtikrinti Jūsų įsigytų prekių garantinį ar techninį aptarnavimą, atitinkami Jūsų duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis, kuriuos užtikrina pakankamo lygio duomenų apsaugą, kaip tai nustato Taikomi teisės aktai. Perduodant duomenis į trečiąsias šalis, mes užtikriname, kad būtų taikomos viena ar kelios iš žemiau nurodytų saugumo priemonių:

-    Su atitinkamu trečiosios šalies ūkio subjektu (duomenų gavėju) sudaroma duomenų tvarkymo sutartis arba paslaugų sutartis, kurioje įtraukiamos Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių nuostatos;
-    Ūkio subjektas įsikūręs šalyje, kurią Europos Komisija pripažino kaip taikančią pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

VIII.    Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

Taikomi teisės aktai, taip pat ir BDAR, Jums suteikia plačias, kuriomis Jūs galite bet kada pasinaudoti. Žemiau pateikiame Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių sąrašą:
-    Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir tuo atveju, jei mes Jūsų duomenis tvarkome, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
-    Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu Jūsų manymu mes tvarkome netikslius, neišsamius ar neteisingus asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti, kad tokią informaciją pakeistume, patikslintume ar ištaisytume.

-    Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo
Jei mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kuriuo remiantis nutrauksime Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomų duomenų tolimesnį tvarkymą. Pabrėžiame, kad tam tikrais atvejais tai gali reikšti, jog nebegausite mūsų siunčiamų pranešimų su pasiūlymais dalyvauti renginiuose, parodose ir kt.
-    Teisė pateikti skundą
Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, pažeisdami Taikomų teisės aktų reikalavimus, raginame kreiptis tiesiogiai į mus, išdėstyti savo nusiskundimus, kuriais remiantis galėtume rasti bendrą kompromisą ir kilusio ginčo sprendimo būdą. Vis dėlto, jei Jūsų netenkins mūsų pastangos esamą situaciją išspręsti taikiai ir kaip įmanoma operatyviau, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.
-    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais
Taikomi teisės aktai nustato, kad Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai atitinkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų teisėto intereso pagrindu. Tam tikrais atvejais, atsižvelgus į mūsų teikiamų paslaugų pobūdį, tai gali reikšti, jog paslaugos Jūsų atžvilgiu gali būti apribotos arba išvis negalės būti teikiamos.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
-    Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Ši Jūsų teisė gali būti įgyvendinta, jei:
•    Mūsų turimi Jūsų asmens duomenys mums nebėra reikalingi, siekiant nustatytus tikslus pasiekti;
•    Jūsų asmens duomenis tvarkėme vadovaudamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs jį atšaukėte;
•    Nustatome, kad Jūsų interesai viršesni už mūsų numatytus teisėtus interesus (duomenų tvarkymas teisėto intereso pagrindu);
•    Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys buvo gauti neteisėtai.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
-    Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę mūsų reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą susiklosčius Taikomuose teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs, kaip duomenų subjektas, užginčijate duomenų tikslumą, pateikiate prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų Bendrovės teisėto intereso pagrindu ir pan.).

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
-    Teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome pasitelkdami automatizuotas priemones, perkeltume kitam duomenų valdytojui. Atsižvelgdami į technines galimybes, Jūsų prašomus perkelti duomenis kitam subjektui perkelsime įprastai kompiuterio skaitomu formatu. Esant realiai techninei galimybei ir jei tai mums nesukels neproporcingų laiko ar finansinių sąnaudų, atitinkamus duomenis, su reikiamais meta-duomenimis persiųsime tiesiogiai Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

IX.    Jūsų asmens duomenų saugumas

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų Bendrovė siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės vykdomas asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. Bet kokiu atveju, prieš naudojantis savo asmenine kompiuterine įranga, rekomenduojame užtikrinti, kad Jūsų naudojamas interneto ryšys bei kompiuterinė įranga yra apsaugota sertifikuota programine įranga nuo kenkėjiškų programų, o taip pat kompiuterinėje įrangoje yra aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės.

X.    Žemdirbių klubas „Žemyna“

Žemdirbių klubo „Žemyna“ administratorius – UAB „Agrokoncerno grupė“.
Žemdirbių klubo „Žemyna“ prieiga - https://www.agrokoncernas.lt/lt/prisijungti/
Žemdirbių klubo „Žemyna“ taisyklės - https://www.agrokoncernas.lt/lt/prisijungti/agrokoncerno-klubo-zemyna-taisykles/
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad žemdirbių klubo „Žemyna“ paslaugomis galėsite naudotis tik tuo atveju, jei susipažinsite ir sutiksite su šios Politikos sąlygomis

Registracija:

Registruodamiesi (sukurdami savo asmeninę žemdirbių klubo „Žemyna“ paskyrą) ir sutikdami su šia Politika, Jūs mums pateikiate žemiau nurodytus duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikri registracijos metu pateikiami duomenys yra būtini, todėl jų nepateikus, Jūs negalėsite visa apimtimi naudotis žemdirbių klubo „Žemyna“ teikiamomis paslaugomis. Patvirtindami registraciją, įsitikinkite, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Bendrovė neprisiima atsakomybės už atitinkamas neigiamas pasekmes Jums ar kitiems tretiesiems asmenis, jei jos kyla dėl Jūsų netinkamai, neišsamiai, netiksliai ar neteisingai pateiktų duomenų. Prašome kiekvieną kartą prieš atliekant atitinkamą užsakymą ar atliekant kitus veiksmus, peržiūrėti savo pateiktus Asmens duomenis ir esant poreikiui juos papildyti ir/ar atnaujinti. Mes neatsakome už papildomas Jūsų išlaidas, jei, pvz.: nepakeitus Jūsų asmens duomenų, atitinkamas užsakymas bus atliktas netinkamai. Jei pasikeičia Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ar bet kurie kiti mums pateikti Jūsų Asmens duomenys), privalote nedelsiant atnaujinti Jūsų paskyroje esančius asmens duomenis. Vykdydami bet kokį Jūsų užsakymą, laikysime, jog užsakymo vykdymo metu Jūsų paskyroje esantys duomenys yra teisingi, išsamūs ir aktualūs, bei tai, jog esate susipažinę su šia Politika.
 

Registracijos interneto svetainėje (paskyros sukūrimo) metu pateikiami duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamoji vieta, ūkio identifikavimo kodas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas naudotis žemdirbių klubo „Žemyna“ paslaugomis Politikoje numatytomis sąlygomis
Duomenų tvarkymo terminas Jūsų paskyros galiojimo laikotarpiu – kol Jūs nepanaikinate savo paskyros. Jūsų pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su šia Politika, Bendrovė galisaugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti Bendrovės interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką).

Registracijos metu pateiktus duomenis mes naudojame sukuriant Jums individualią ir unikalią žemdirbių klubo „Žemyna“ vartotojo paskyrą. Šios paskyros pagalba galėsite naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, realizuoti sukauptus AGROlitus.

Jūsų registracijos formoje pateiktus duomenis (el. pašto adresą, vietos adresą, telefono numerį) naudojame komunikacijos su Jumis tikslais, taip pat atsakant į Jūsų klausimus, pastabas, informuodami Jus apie turimus AGROlitus, vykdomus užsakymus (atsiskaitant AGROlitais), o taip pat šios Politikos pasikeitimus. Jūsų pateikti duomenys mums padeda jus identifikuoti, atpažinti kuomet į mus kreipiatės dėl informacijos, susijusios su Jūsų veikla žemdirbių klubo „Žemyna“ paskyroje, užsakymų vykdymo, AGROlitų realizavimo trikdžių, informacijos apie mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, vykdant Jūsų prašymus dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Vartotojo paskyros valdymas ir administravimas:

Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėte vykdyti Jūsų asmeninės paskyros valdymą ir priežiūrą.

Asmeninės paskyros duomenys
Duomenų kategorijos Registracijos (vartotojo profilio sukūrimo) žemdirbių klubo „Žemyna“ metu pateikti duomenys, Jūsų paskyroje atlikti veiksmai, taip pat ir techniniai prisijungimo prie paskyros duomenys, taip pat ir tam tikra informacija apie Jūsų prisijungimą ir veiksmus, prisijungimo laiko ir kt. informacija).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Politikoje nustatytomis sąlygomis
Duomenų tvarkymo terminas Jūsų paskyros galiojimo laikotarpiu – kol Jūs nepanaikinate savo paskyros. Jūsų pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su šia Politika, mes galime saugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti mūsų interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką).

Pastaba: Jūs mums suteikiate teisę prieiti prie Jūsų paskyros aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, tuomet, kai patvirtinate asmeninės paskyros registraciją.

Duomenų apie Jūsų užsakymus tvarkymas:

Teikdami Jums žemdirbių klubo „Žemyna“ paslaugas, t. y. vykdant Jūsų užsakymus, suteikiant Jums prizus, dovanas ir kt., mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, susijusius su sutarčių vykdymo ypatybėmis, užsakymų vykdymo eiga, pirkimo – pardavimo veiksmais.

Paslaugų administravimo tikslu atliekamas duomenų tvarkymas
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos, nuolaidos, dovanų ypatybės, mokėjimo už prekes metodai ir mokėjimo informacija.
Duomenų tvarkymo pagrindas Jūsų sutikimas naudotis paskyra Politikoje ir žemdirbių klubo „Žemyna“ taisyklių numatytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo terminas 10 metų nuo AGROlitų realizavimo dienos.

Tiesioginė rinkodara – informacijos apie išskirtinius pasiūlymus bei naujienas teikimas:

Jeigu registracijos arba bet kuriuo kitu metu sutikote gauti mūsų naujienlaiškius – gauti pasiūlymus, informaciją apie taikomas nuolaidas, žaidimus, renginius, išpardavimus bei naujienas, mes taip pat tvarkome Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs turite galimybę atsisakyti, kad mes tokią informacija Jums teiktumėme.

Tiesioginės rinkodaros tikslais atliekamas duomenų tvarkymas
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją
Duomenų tvarkymo terminas Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Pastaba: Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius ir kitus tiesioginės rinkodaros pranešimus, išsiuntę mums el. laišką, su prašymu nebetaikyti tiesioginės rinkodaros Jūsų atžvilgiu.

XI.    Mūsų kontaktiniai duomenys

Jeigu norite daugiau sužinoti apie Bendrovės taikomas asmens duomenų apsaugos priemones, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus telefonu Nr. +370 37 490490, el. paštu bdar@agrokoncernas.lt arba adresu Vėrupės g.1, Babtai, Kauno raj.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Naujausios šios Politikos versijos data: 2018-05-24